IstrazivanjeIstraživanje o poznavanju ljudskih prava na pravnim fakultetima u Banjaluci je dio prvih aktivnosti kojima Banjalučki centar za ljudska prava želi da istakne važnost ljudskih prava u cjelokupnom pravno-društvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Banjalučki centar za ljudska prava sprovodi istraživanje o zastupljenosti izučavanja ljudskih prava na pravnim fakultetima u Banjaluci putem evaluacije materije koja se izučava, ispitivanja studenata o tome koliko poznaju ljudska prava i statističkim mjerenjem relevantnih pokazatelja koji ukazuju na zastupljenost materije iz oblasti ljudskih prava i prava ljudskih prava. Pored izučavanja materije i statističkog mjerenja njene zastupljenosti u odnosu sa drugim oblastima prava, u sklopu istraživanja evaluiraće se znanje koje su studenti stekli u srednjoškolskom i fakultetskom obrazovanju i kroz anketu o poznavanju osnova ljudskih prava će se vidjeti koliko se u stvari pažnje posvećuje ljudskim pravima na državnom i privatnim fakultetima u Banjaluci.

Na kraju istraživanja izdaće se publikacija u elektronskoj i štampanoj formi u kojoj će biti predstavljeni istraživani statistički parametri i date sugestije sa zaključcima i smjernicama ukoliko bude bilo potrebe za poboljšanjem izučavanja ljudskih prava.

Istraživanje – ljudska prava na pravne fakultete

Cijeli ovaj projekat i istraživanje se sprovode u cilju zagovaranja obaveznog uvođenja predmeta “Ljudska prava” ili “Ljudska prava i demokratija” na sve pravne fakultete (i one u državnom i one u privatnom vlasništvu) u okviru obrazovnog sistema u visokom školstvu cijele Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.