Ciljevi

ciljevi

Naši ciljevi

Ciljevi Banjalučkog centra za ljudska prava ostvaruju se, između ostalog, kroz organizovanje aktivnosti u kojima se građani upoznaju sa pravima koja posjeduju pred sudovima i drugim institucijama, a koja izviru iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i zakona u Bosni i Hercegovini, kao i drugih dokumenata vezanih za ljudska prava, koji se primjenjuju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Banjalučki centar za ljudska prava takođe organizuje stručne skupove, savjetovanja, seminare, konferencije i druge oblike obrazovanja u ovoj oblasti. Naši ciljevi se ostvaruju i kroz organizovanje naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ljudskih prava.

Ciljevi Banjalučkog centra za ljudska prava, koje on ostvaruje kroz svoju djelatnost su:

  1. informisanje i razvijanje svijesti građana o sadržini i zaštiti ljudskih prava, pogotovo onih koja su zaštićena Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja je donesena 4. novembra 1950. godine u Rimu, od strane Savjeta Evrope, a koja je sastavni dio prava Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: EKLJP),
  2. unapređenje razumijevanja državnih institucija i nedržavnih organa i organizacija za zaštitu ljudskih prava, kao i podsticanje međusobne saradnje ljudi i zajednica i svestrane i slobodne komunikacije među njima povodom ljudskih prava, a pogotovo onih koja proističu iz EKLJP,
  3. unapređenje zaštite građana iz oblasti ljudskih prava,
  4. naučno i stručno istraživanje ljudskih prava,
  5. informisanje pravnika i drugih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i sloboda uz angažovanje stručnih lica,
  6. povećanje obima zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine.

Kako ostvarujemo ciljeve?

Radi ostvarenja svojih ciljeva Banjalučki centar za ljudska prava isto tako prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti ljudskih prava, a pogotovo onu koja se tiče EKLJP, daje savjete građanima koji se tiču njihovih ljudskih prava, a naročito onih koja izviru iz EKLJP, objavljuje publikacije o ljudskim pravima, izrađuje, vodi i realizuje projekte za koje je konkurisao u državi i inostranstvu, sarađuje s univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave ljudskim pravima i aktivnostima vezanim za ljudska prava, udružuje se sa domaćim i stranim nevladinim organizacijama radi ispunjavanja zajedničkih ciljeva, pruža konsultantske usluge pri izradi normativnih akata u pogledu punog poštovanja standarda iz oblasti ljudskih prava, kritikuje nacrte i prijedloge zakona, kao i zakone koji se donose u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a koji nisu usaglašeni sa dijapazonom ljudskih prava koja posjeduju građani po evropskim standardima, pruža pomoć žrtvama kršenja ljudskih prava, promoviše i organizuje kampanje o ljudskim pravima, pokreće inicijative za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima ljudskih prava u pogledu EKLJP i u pogledu harmonizacije domaćeg prava sa pravom Evropske unije iz domena ljudskih prava, informiše građane, ciljne grupe i stručnu javnost o pravima koja posjeduju kao i o novitetima i problemima iz oblasti ljudskih prava, izvještava o stanju ljudskih prava u entitetima i državi, promoviše i organizuje skupove posvećene promovisanju i osnaživanju ljudskih prava.

Ciljevi BCE-a se ostvaruju većinom u oblasti civilnog društva.