Djelatnost

djelatnost

Svoju djelatnost Banjalučki centar za ljudska prava sprovodi prvenstveno u oblasti civilnog društva. Djelatnost BCE-a je usmjerena na ljudska prava i prava uopšteno. Radi ostvarivanja svojih ciljeva naš centar naročito:

 1. organizuje aktivnosti u kojima upoznaje građane sa pravima koja posjeduju pred domaćim sudovima, a koja izviru iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP) i zakona u Bosni i Hercegovini (BiH),
 2. diže svijest građana o mogućnosti aktivne sudske borbe povodom prava koja posjeduju pred domaćim sudovima, a koja izviru iz EKLJP i zakona u BiH,
 3. organizuje stručne skupove, savjetovanja, seminare, konferencije i druge oblike obrazovanja u ovoj oblasti,
 4. organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ljudskih prava,
 5. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti ljudskih prava, a pogotovo onu koja se tiče EKLJP,
 6. daje savjete građanima koji se tiču njihovih ljudskih prava, a naročito onih koja izviru iz EKLJP,
 7. objavljuje publikacije o ljudskim pravima,
 8. izrađuje, vodi i realizuje projekte za koje je konkurisao u državi i inostranstvu,
 9. sarađuje s univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave ljudskim pravima i aktivnostima vezanim za ljudska prava,
 10. udružuje se sa domaćim i stranim nevladinim organizacijama radi ispunjavanja zajedničkih ciljeva,
 11. pruža konsultantske usluge pri izradi normativnih akata u pogledu punog poštovanja standarda iz oblasti ljudskih prava,
 12. kritikuje nacrte i prijedloge zakona, kao i zakone koji se donose u Republici Srpskoj i BiH, a koji nisu usaglašeni sa dijapazonom ljudskih prava koja posjeduju građani po evropskim standardima,
 13. pruža pomoć žrtvama kršenja ljudskih prava,
 14. promoviše i organizuje kampanje o ljudskim pravima,
 15. pokreće inicijative za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima ljudskih prava u pogledu EKLJP i u pogledu harmonizacije domaćeg prava sa pravom Evropske unije iz domena ljudskih prava,
 16. informiše građane, ciljne grupe i stručnu javnost o pravima koja posjeduju kao i o novitetima i problemima iz oblasti ljudskih prava,
 17. izvještava o stanju ljudskih prava u entitetima i državi,
 18. promoviše i organizuje skupove posvećene promovisanju i osnaživanju ljudskih prava.