Vizija

Vizija

Naša vizija

Naša vizija je da budemo generator promjena na području našeg djelovanja dajući doprinos razvoju modernog demokratskog društva u okviru pravne države koje počiva na principima vladavine prava, jednakosti, tolerancije i međusobnog uvažavanja, uz sprovođenje osnovnih principa pravde, u kome se poštuju prava svakog lica da bude drugačije, slobodno i samostalno i u kome je svakome osigurana zaštita njegovih ljudskih prava.

Svaki član ovog društva je aktivni građanin koji se bori za svoja prava i podučava druge o svom znanju, da bi i oni mogli zaštititi svoja prava, onda kada im ona budu prekršena, ili da bi mogli preduprijediti kršenje svojih osnovnih prava.

Ostvarenje vizije

Naša vizija se ostvaruje kroz naše ciljeve i djelovanje, a da bi se vizija što bolje oživotvorila trudimo se da upoznamo građane, instutucije i organizacije sa pravima, obavezama i dužnostima koje proističu iz: 

Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa svim pratećim protokolima, 

Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, 

Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, 

Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, 

Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 

Drugog Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne, 

Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, 

Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena,

Fakultativnog protokola uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, 

Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, 

Konvencije o pravima djeteta, 

Konvencije o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida,  

Deklaracije o pravu i odgovornosti pojedinaca, grupa i društvenih organa da unapređuju i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode, 

Kodeksa ponašanja lica odgovornih za primjenu zakona, 

Osnovnih načela nezavisnosti sudstva, 

Skupa minimalnih pravila o postupanju sa zatvorenicima, 

Načela medicinske etike koja se odnose na ulogu zdravstvenog osoblja a naročito ljekara u zaštiti zatvorenika i lica u pritvoru od mučenja i drugih svirepih nečovječnih ili ponižavajućih postupaka, 

Deklaracije o osnovnim načelima pravde u vezi sa žrtvama krivičnih djela i zloupotrebe vlasti, 

Evropske konvencije o spriječavanju mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, 

Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, 

Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima,

Evropske socijalne povelje, 

Evropske konvencije o vršenju dječijih prava, 

Haških preporuka o pravu nacionalnih manjina na obrazovanje, 

Preporuka iz Lunda o djelotvornom učešću nacionalnih manjina u javnom životu, 

Preporuka iz Osla o pravu nacionalnih manjina na upotrebu sopstvenog jezika i svih drugih međunarodnih i domaćih dokumenata koji građanima pružaju prava i/ili mogućnost zaštite u slučaju kršenja njihovih ljudskih prava i osnovnih sloboda.