Ljudska prava 6


LJUDSKA PRAVA SU NEOTUĐIVA OSNOVNA PRAVA KOJA PRIPADAJU SVIM LJUDSKIM BIĆIMA, A DOBIJAJU SE SAMIM ROĐENJEM I NIKADA NE BI SMJELA BITI NIKOME ODUZETA.


Kada pričamo o pojmu ljudskih prava, moramo imati na umu da se on odnosi na koncept koji se bazira na ideji da ljudska bića imaju univerzalna prirodna prava nezavisno od pravne jurisdikcije, vlasti u određenoj državi ili drugih faktora kao što su etničko porijeklo, državljanstvo, rasa ili pol. Ljudska prava su zasnovana na urođenom ljudskom dostojanstvu i uvijek zadržavaju svoj univerzalni i neotuđivi karakter. 

Ljudska prava posjeduju svi

Ljudska prava posjeduju svi ljudi bez obzira na rasu, naciju, vjeru, pol, državljanstvo, seksualnu orijentaciju, imovinsko stanje, politička ubjeđenja, invaliditet i druga stvarna, odnosno pretpostavljena lična svojstva.

Gledano sa pravne strane ljudska prava su definisana u međunarodnom pravu i u domaćem unutrašnjem pravu većine država u svijetu. Međutim, doktrina ljudskih prava ima i vanpravni karakter i čini temeljnu moralnu osnovu za regulisanje savremenog društvenog i političkog sistema. Cilj koncepta „ljudskih prava” je uspostavljanje zajedničkih standarda u položaju ljudi koji treba da postignu svi narodi i sve nacije, kako bi svaki pojedinac i svaki građanin težio da doprinese poštovanju ustanovljenih prava i sloboda.ljudska prava 2

Ljudska prava se na različitim jezicima drugačije nazivaju (Human Rights, Menschenrechte, droits de l`home, права человека) ali im je suština uvijek ista: zaštita osnovnih civilizacijskih, pravnih, filosofskih i političkih vrijednosti kroz ideju da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, obdarena razumom i sviješću da trebaju jedna sa drugima postupati u duhu bratstva.

Pojam i ideja ljudskih prava razvili su se iz ideje prirodnog zakona odnosno prirodnih prava. U idealnom svijetu svi građani bi trebali imati ljudska prava bez potrebe da se ta prava garantuju međunarodnim propisima ili zakonima određene države. Međutim, danas je u faktičkim odnosima u društvu neophodno da se na međunarodnom i domaćem planu donesu akti u kojima se ta prava propisuju. Takođe, potrebno je imati određenu organizaciju koja će stajati iza njih, mehanizme zaštite prava i države koje su voljne da u slučaju kršenja ljudskih prava stanu u zaštitu svojih građana.

Neka od osnovnih ljudskih prava su...

Pravo na život

Pravo na život je elementarno pravo svakog čovjeka, koje se priznaje u svim modernim ustavima država svijeta i međunarodnim pravnim dokumentima. 

Zabrana mučenja

Niko ne smije biti mučen, niti smije biti podvrgnut nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, ma koliko situacija u državi bila teška.

Pravo na pošteno suđenje

Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima ili krivičnoj odgovornosti ima pravo na pošteno suđenje i nepristrasno dijeljenje pravde.

Sloboda vjeroispovjesti

Svi imaju pravo na slobodan izbor religije i na slobodno mijenjanje svojih religijskih uvjerenja u skladu sa sopstvenim filosofskim i moralnim nazorima.

Sloboda izražavanja

Svako ima pravo da posjeduje sopstveno mišljenje, da slobodno izražava svoje stavove, da prima i saopštava informacije bez miješanja nekog od organa javne vlasti. 

Zabrana diskriminacije

Niko ne smije biti diskriminisan ili stavljen u nepovoljniji položaj zbog svog etničkog porijekla, rase, pola, seksualne orijentacije, vjeroispovjesti…

Kojim aktima su propisana ljudska prava kod nas?

1948.
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
1950.
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
1992.
Ustav Republike Srpske
1995.
Ustav Bosne i Hercegovine

Međutim...

ljudska prava se krše svakodnevno

Svaki dan, u cijelom svijetu se krše ljudska prava. Ubijanja, mučenja, sakaćenja, uskraćivanje čovjekovog dostojanstva, zatvaranja, montirana suđenja, ugrožavanje slobode i bezbjednosti ličnosti, zabrana slobode govora i slobode kretanja, prodaja u bijelo roblje, tortura, protjerivanja, uskraćivanje hrane i obrazovanja, diskriminacija… Spisak ide u nedogled i svakim danom sve više ljudi osjeća posljedice kršenja ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini je takođe prisutna tendencija kršenja ljudskih prava od strane državnih organa. Nažalost, u našem društvu to je sistemska pojava u kojoj su diskriminisani praktično svi građani, zavisno od svog etničkog porijekla, prebivališta, vjeroispovjesti ili seksualne orijentacije. 

Kako zaštititi ljudska prava?

Edukacija

Saznajte šta su ljudska prava i koja ljudska prava posjedujete. Literatura je dostupna na internetu, u organizacijama koje se bave ljudskim pravima i skoro svim bibliotekama.

Pitanja

Ukoliko smatrate da Vam je prekršeno ljudsko pravo, pitajte za savjet osobu koja se bavi ljudskim pravima. Banjalučki centar za ljudska prava Vam je na raspolaganju za sva pitanja.

Aktivizam

Borite se za prava drugih ljudi. Danas se krše njihova osnova ljudska prava, sutra će to biti kršenje Vaših ljudskih prava. Aktivizmom pomozite drugima, da biste pomogli sebi.

Širite informacije

Ljudska prava postoje zbog svih. Edukujte druge ljude koji nisu upoznati sa svojim pravima i tako pomozite da u ovom društvu bude što više onih koji znaju koja prava posjeduju.

Pogledajte kratki dokumentarac o ljudskim pravima

 

Pročitajte naš vodič: "Kako zaštititi svoja ljudska prava?"

LJUDSKA PRAVA | JEDNAKOST | SLOBODA | PRAVDA

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna sa drugima postupati u duhu bratstva.

Član 1. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima