Ciljevi

Naši ciljevi

Ciljevi Banjaluckog centra za ljudska prava

Ciljevi Banjalučkog centra za ljudska prava, koje on ostvaruje kroz svoju djelatnost su:

  • informisanje i razvijanje svijesti građana o sadržini i zaštiti ljudskih prava, pogotovo onih koja su zaštićena Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava u međunarodnom i domaćem okviru,
  • unapređenje razumijevanja državnih institucija i nedržavnih organa i organizacija za zaštitu ljudskih prava, kao i podsticanje međusobne saradnje ljudi i zajednica i svestrane i slobodne komunikacije među njima povodom ljudskih prava, a pogotovo onih koja proističu iz međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava kao što su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,
  • unapređenje zaštite građana iz oblasti ljudskih prava,
  • naučno i stručno istraživanje ljudskih prava,
  • informisanje pravnika i drugih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i sloboda uz angažovanje stručnih lica,
  • povećanje obima zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine.

Kako ostvarujemo ciljeve?

Ciljevi Banjalučkog centra za ljudska prava ostvaruju se, između ostalog, kroz organizovanje aktivnosti u kojima se građani upoznaju sa pravima koja posjeduju pred sudovima i drugim institucijama, a koja izviru iz međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ustava i zakona u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Banjalučki centar za ljudska prava takođe organizuje stručne skupove, savjetovanja, seminare, konferencije i druge oblike obrazovanja u ovoj oblasti. Naši ciljevi se ostvaruju i kroz organizovanje naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ljudskih prava.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Banjalučki centar za ljudska prava isto tako prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti ljudskih prava, daje savjete građanima, u domenu svog djelovanja, koji se tiču njihovih ljudskih prava, objavljuje publikacije o ljudskim pravimaizrađuje, vodi i realizuje projekte za koje je konkurisao u državi i inostranstvu, sarađuje s univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave ljudskim pravima i aktivnostima vezanim za ljudska prava, udružuje se sa domaćim i stranim nevladinim organizacijama radi ispunjavanja zajedničkih ciljeva, pruža konsultantske usluge pri izradi normativnih akata u pogledu punog poštovanja standarda iz oblasti ljudskih prava, kritikuje nacrte i prijedloge zakona, kao i zakone koji se donose u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a koji nisu usaglašeni sa dijapazonom ljudskih prava koja posjeduju građani po evropskim standardima, pruža pomoć žrtvama kršenja ljudskih pravapromoviše i organizuje kampanje o ljudskim pravimapokreće inicijative za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima ljudskih prava u pogledu EKLJP i u pogledu harmonizacije domaćeg prava sa pravom Evropske unije iz domena ljudskih prava, informiše građane, ciljne grupe i stručnu javnost o pravima koja posjeduju kao i o novitetima i problemima iz oblasti ljudskih prava, izvještava o stanju ljudskih prava u entitetima i državi, promoviše i organizuje skupove posvećene promovisanju i osnaživanju ljudskih prava.

Ciljevi Centra se ostvaruju većinom u oblasti civilnog društva.