Djelatnost

Djelatnost Banjaluckog centra za ljudska prava

Svoju djelatnost Banjalučki centar za ljudska prava sprovodi prvenstveno u oblasti civilnog društva. Djelatnost Centra je usmjerena na ljudska prava i prava uopšteno. Radi ostvarivanja svojih ciljeva naš Centar naročito:

 • organizuje aktivnosti u kojima upoznaje građane sa pravima koja posjeduju pred domaćim sudovima, a koja izviru iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, drugih međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava ustava i zakona u Bosni i Hercegovini (BiH),
 • diže svijest građana o mogućnosti aktivne sudske borbe povodom prava koja posjeduju pred domaćim sudovima, a koja izviru iz međunarodnih instrumenata, ustava i zakona u BiH,
 • organizuje stručne skupove, savjetovanja, seminare, konferencije i druge oblike obrazovanja u ovoj oblasti,
 • organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ljudskih prava,
 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti ljudskih prava,
 • daje savjete građanima koji se tiču njihovih ljudskih prava, u domenu svog djelovanja u skladu sa pravom,
 • objavljuje publikacije o ljudskim pravima,
 • izrađuje, vodi i realizuje projekte za koje je konkurisao u državi i inostranstvu,
 • sarađuje s univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave ljudskim pravima i aktivnostima vezanim za ljudska prava,
 • udružuje se sa domaćim i stranim nevladinim organizacijama radi ispunjavanja zajedničkih ciljeva,
 • pruža konsultantske usluge pri izradi normativnih akata u pogledu punog poštovanja standarda iz oblasti ljudskih prava,
 • kritikuje nacrte i prijedloge zakona, kao i zakone koji se donose u Republici Srpskoj i BiH, a koji nisu usaglašeni sa dijapazonom ljudskih prava koja posjeduju građani po evropskim standardima,
 • pruža pomoć žrtvama kršenja ljudskih prava,
 • promoviše i organizuje kampanje o ljudskim pravima,
 • pokreće inicijative za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima ljudskih prava i u pogledu harmonizacije domaćeg prava sa pravom Evropske unije iz domena ljudskih prava,
 • informiše građane, ciljne grupe i stručnu javnost o pravima koja posjeduju kao i o novitetima i problemima iz oblasti ljudskih prava,
 • izvještava o stanju ljudskih prava u entitetima i državi,
 • promoviše i organizuje skupove posvećene promovisanju i osnaživanju ljudskih prava.