Dokumenti

Centar

Banjalučki centar za ljudska prava (skraćeni naziv: BCE) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje. BCE je osnovan na neodređeno vrijeme i u njega građani dobrovoljno stupaju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Banjalučkog centra za ljudska prava, te prava i interesa članova Banjalučkog centra za ljudska prava. Banjalučki centar za ljudska prava je pravno lice. BCE je upisan u jedinstveni registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjaluci 8. 10. 2015. godine, Rješenjem pod brojem F-1-151/15.

Banjalučki centar za ljudska prava je počeo sa radom u cilju razvoja zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine. Pogotovo smo usmjereni na područje Banjaluke i Republike Srpske. BCE radi na podsticanju poštovanja ljudskih prava i na informisanju/edukaciji građana i javnosti o ljudskim pravima.

Vizija Banjalučkog centra za ljudska prava je da bude generator promjena na području svog djelovanja dajući doprinos razvoju modernog demokratskog društva u okviru pravne države koje počiva na principima vladavine prava, jednakosti, tolerancije i međusobnog uvažavanja, uz sprovođenje osnovnih principa pravde, u kome se poštuju prava svakog lica da bude drugačije, slobodno i samostalno i u kome je svakome osigurana zaštita njegovih ljudskih prava.

Ciljevi Banjalučkog centra za ljudska prava ostvaruju se naročito kroz organizovanje različitih aktivnosti. U njima se građani upoznaju sa pravima koja posjeduju pred sudovima i drugim institucijama.

U okviru svoje djelatnosti BCE organizuje aktivnosti koje doprinose ostvarenju njegovih ciljeva. U svim događajima koje organizujemo trudimo se da dižemo svijest građana o mogućnosti aktivne sudske borbe povodom prava koja posjeduju pred sudovima, a koja izviru iz međunarodnih dokumenata i zakona u Bosni i Hercegovini. Sve to radimo kroz organizaciju stručnih skupova, savjetovanja, seminara, konferencija i drugih oblika upoznavanja građanstva i stručne javnosti sa ljudskim pravima.

Centar – podaci i Statut 

Više podataka o Banjalučkom centru za ljudska prava možete dobiti: 

Jedinstvenom informacionom sistemu za registraciju poslovnih subjekata Republike Srpske (APIF). Link ka APIF-u sa podacima o BCE-u možete naći na: BCE-APIF 

i

u Statutu Banjalučkog centra za ljudska prava. Statut možete vidjeti i preuzeti klikom na sljedeći link: Statut Banjalučkog centra za ljudska prava.