Dokumenti

Dokumenti Banjaluckog centra za ljudska prava

Banjalučki centar za ljudska prava (skraćeni naziv: BCE) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje. Centar je osnovan na neodređeno vrijeme i u njega građani dobrovoljno stupaju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Banjalučkog centra za ljudska prava, te prava i interesa članova Banjalučkog centra za ljudska prava. Banjalučki centar za ljudska prava je pravno lice. Centar je upisan u jedinstveni registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjaluci 8. 10. 2015. godine, Rješenjem pod brojem F-1-151/15.

Banjalučki centar za ljudska prava je počeo sa radom u cilju razvoja zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine. Pogotovo smo usmjereni na područje Banje Luke i Republike Srpske. Centar radi na podsticanju poštovanja ljudskih prava i na informisanju/edukaciji građana i javnosti o ljudskim pravima.

Vizija Banjalučkog centra za ljudska prava je da bude generator promjena na području svog djelovanja dajući doprinos razvoju modernog demokratskog društva u okviru pravne države koje počiva na principima vladavine prava, jednakosti, tolerancije i međusobnog uvažavanja, uz sprovođenje osnovnih principa pravde, u kome se poštuju prava svakog lica da bude drugačije, slobodno i samostalno i u kome je svakome osigurana zaštita njegovih ljudskih prava.

Ciljevi Banjalučkog centra za ljudska prava ostvaruju se naročito kroz organizovanje različitih aktivnosti. Kroz te aktivnosti se građani upoznaju sa pravima koja posjeduju pred sudovima i drugim institucijama, vrši se diseminacija znanja o ljudskim pravima i pomaže se onima kojima se krše ljudska prava.

U okviru svoje djelatnosti Centar organizuje aktivnosti koje doprinose ostvarenju njegovih ciljeva. U svim događajima koje organizujemo trudimo se da dižemo svijest građana o mogućnosti aktivne sudske i druge pravne borbe povodom prava koja posjeduju pred sudovima, a koja izviru iz međunarodnih dokumenata i zakona u Bosni i Hercegovini. Sve to radimo kroz organizaciju stručnih skupova, savjetovanja, seminara, konferencija i drugih oblika upoznavanja građanstva i stručne javnosti sa ljudskim pravima, uz pomaganje onima kojima se krše ljudska prava.

Centar – podaci i Statut 

Više podataka o Banjalučkom centru za ljudska prava možete dobiti: 

Jedinstvenom informacionom sistemu za registraciju poslovnih subjekata Republike Srpske (APIF). Link ka APIF-u sa podacima o Centru možete naći na: Banjalučki centar za ljudska prava – APIF 

i

u Statutu Banjalučkog centra za ljudska prava. Statut možete vidjeti i preuzeti klikom na sljedeći link: Statut Banjalučkog centra za ljudska prava