Impresum

Osnovne informacije

Pun naziv organizacije na srpskom i ostalim jezicima koji se zvanično koriste u Bosni i Hercegovini: Banjalučki centar za ljudska prava

Pun naziv organizacije na engleskom jeziku: Banjaluka Centre for Human Rights

Skraćeni naziv organizacije na srpskom i ostalim jezicima koji se zvanično koriste u Bosni i Hercegovini i engleskom jeziku: BCE

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje: Dejan Lučka

Ostali članovi tima koji su angažovani i na radu na sajtu Banjalučkog centra za ljudska prava mogu se vidjeti klikom ovdje.

E-mail adresa: info@blchr.org

Jedinstveni identifikacioni broj: 4403945670004

Matični broj: 11137024

Zvaničan upis u jedinstveni registar udruženja građana izvršen 8. 10. 2015. godine Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj F-1-151/15.

Statut Banjalučkog centra za ljudska prava možete preuzeti ovdje.

Oblast djelovanja, misija i vizija

Banjalučki centar za ljudska prava je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena na borbu za poboljšanje razumijevanja i unapređenje ljudskih prava u Banjoj Luci, Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini.

Vizija Banjalučkog centra za ljudska prava je da bude generator promjena na području svog djelovanja dajući doprinos razvoju modernog demokratskog društva u okviru pravne države, koje počiva na principima vladavine prava, jednakosti, tolerancije i uvažavanja.

Ciljevi Banjalučkog centra za ljudska prava ostvaruju se naročito kroz organizovanje aktivnosti u kojima se građani upoznaju sa pravima koja posjeduju pred sudovima i drugim institucijama, kao i i kroz pomaganje građanima čija se ljudska prava propisana u zakonima i ustavima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini kao i u međunarodnim dokumentima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, krše ili onemogućavaju.

Centar radi na podsticanju poštovanja ljudskih prava i informisanju/obrazovanju građana i javnosti. Informisanjem i podizanjem svijesti građana o sadržaju i zaštiti ljudskih prava, posebno ljudskih prava zaštićenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, svi članovi Centra nastoje povećati znanje građana o ljudskim pravima koja svaki građanin dobija samim svojim rođenjem.

Unapređujući razumijevanje javnih institucija, nevladinih tijela i organizacija za zaštitu ljudskih prava, podstičući međusobnu saradnju ljudi i zajednice i slobodnu komunikaciju između njih o ljudskim pravima, Banjalučki centar za ljudska prava želi da poboljša odnos prema ljudskim pravima u ovom dijelu Evrope.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Banjalučki centar za ljudska prava organizuje različite aktivnosti u oblastima ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.