Info sesija – Jednakost za sve

Jednakost za sve - info sesijaPredstavnici Banjalučkog centra za ljudska prava su 13.04.2016. godine prisustvovali informativnoj sesiji o koaliciji “Jednakost za sve”, koja želi podržati inicijative koje direktno doprinose poboljšanju provođenja Zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine i kojom se unapređuje saradnja između mnogih organizacija civilnog društva i institucija vlasti. Dodatno, ovim programom se podržavaju aktivnosti kojima se direktno radi na suzbijanju diskriminacije građanki i građana Bosne i Hercegovine, a naročito onih ranjivih grupa, uključujući aktivnosti koje su usmjerene ka spriječavanju diskriminacije. Drugi program u sklopu koalicije “Jednakost za sve” odnosi se na projekte koji promovišu načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

Ko može da učestvuje u koaliciji “Jednakost za sve”

Kroz ovaj program posebno se ohrabruju javne i edukativne kampanje koje se odnose na specifične pojavne oblike i/ili oblasti diskriminacije sa posebnim naglaskom na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, obrazovanja i u oblasti socijalnih prava; kampanje usmjerene na institucije, organizacije, javne ili privatne kompanije sa ciljem da se preveniraju i/ili ukinu diskriminatorne politike i prakse; kampanje koje imaju za cilj prevenciju diskriminacije kroz aktivnosti koje su usmjerene na razbijanje predrasuda i stereotipa prema pojedincima ili grupama, uključujući i kampanje usmjerene na mlade. Poziv za finansiranje projekata ima za cilj da podrži aktivnu ulogu što više organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementaciji antidiskriminacijskog zakonskog okvira u cijeloj Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Distriktu Brčko  Bosne i Hercegovine, odnosno države Bosne i Hercegovine.

Koalicija “Jednakost za sve” je i kroz održanu info sesiju snažno naglasila i ohrabrila sve potencijalne aplikante da dizajniraju aktivnosti i projekte na lokalnom nivou, te da adresiraju konkretne slučajeve, pojavne oblike i prakse diskriminacije. Naglašeno je da će projekti koji mogu jasno demonstrirati potencijal za konkretnu promjenu koja će biti od direktne koristi građankama i građanima Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko imati posebnu prednost pri apliciranju.

Fotografije sa ove info sesije možete vidjeti u dodatku ili u našoj Galeriji.