Kako zaštititi svoja ljudska prava?

Kako zaštititi svoja ljudska prava

Banjalučki centar za ljudska prava je pripremio, odštampao i postavio na internet publikaciju pod nazivom “Kako zaštiti svoja ljudska prava?” u kojoj je dato pojašnjenje svakom građaninu, a pogotovo građanima bez znanja iz oblasti prava, kako mogu zaštiti svoja ljudska prava, ukoliko su ona prekršena. Odgovori koje pruža ova knjižica su: “Šta su ljudska prava?”, “Šta je Sud u Strazburu?”, “Šta je Evropska konvencija o ljudskim pravima?” i “Kako doći do Suda u Strazburu?”.

Zašto ova publikacija?

Banjalučki centar za ljudska prava se odlučio za izradu i izdavanje publikacije “Kako zaštititi svoja ljudska prava?” zbog razloga nedovoljne informisanosti nepravničkog dijela javnosti o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti. Naime, u svakodnevici su izjave „to je moje ljudsko pravo“, „idem do Strazbura“, „tražiću pravdu do Evropskog suda“ ili „žaliću se do Strazbura“ postale sveopšte korišćene. Upotreba ovih riječi povodom mnogih postupaka pred domaćim sudovima ukazuje da građani nemaju dovoljno informacija u pogledu toga za koja prava mogu tražiti zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava koji se nalazi u Strazburu i na koji način to mogu uraditi.

Iako su ljudska prava sadržana u međunarodnim dokumentima i ustavima kantona, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine kao i u Ustavu Bosne i Hercegovine, građani svoja osnovna prava često ne shvataju na pravi način, ne znaju šta im ona donose i kako se postupa ukoliko dođe do njihovog kršenja. Za pravilno razumijevanje potrebna je bolja informisanost, a za bolju informisanost ovakva vrsta publikacije o tome kako zaštititi svoja ljudska prava je neophodna.

Stoga je bitno da se što veći broj stanovnika Bosne i Hercegovine upozna sa tim da za kršenje ljudskih prava postoji zaštita pred međunarodnim sudom, ali pod određenim uslovima. Potrebno je predočiti građanima šta je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i objasniti im šta je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i kako funkcioniše postupak pred njim. Želja nam je da se što više pojedinaca upozna sa konkretnim pravima na čiju zaštitu se može pozvati i pretpostavkama koje trebaju ispuniti kako bi poslali predstavku ovom sudu.

Kako zaštititi svoja ljudska prava?

Publikacija “Kako zaštititi svoja ljudska prava” je štampana u ograničenom broju primjerka u saradnji dva izdavača: Banjalučkog centra za ljudska prava i organizacije Friedrich Ebert Stiftung.

Našu publikaciju u štampanom obliku možete dobiti od članova našeg centra (do isteka tiraža), a u elektronskom obliku možete je pročitati u dodatku ili preuzeti klikom ovdje: