Međunarodne odluke

Na stranici Međunarodne odluke možete naći relevantne odluke međunarodnih organizacija i sudova, koji se bave zaštitom ljudskih prava, a koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. 

Naš pravni tim skuplja međunarodne odluke, obrađuje ih i klasifikuje u jednoobrazne obrasce, koji se zatim postavljaju ovdje. Stranica Međunarodne odluke se konstantno puni sa novitetima u oblasti međunarodnih pravnih standarda koji se tiču zaštite ljudskih prava na međunarodnom nivou, a koji su mjerodavni za primjenu u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko, odnosno na području cijele Bosne i Hercegovine.

Presude i konačne odluke Evropskog suda za ljudska prava koje su donesene u postupcima protiv Bosne i Hercegovine se prevode na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i objavljuju se u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i na sajtu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Originalni tekstovi presuda i odluka mogu se naći na sajtu Evropskog suda za ljudska prava.

Radi lakšeg snalaženja, sve međunarodne odluke su grupisane u određene grupe. Tako imamo odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu (sa tačnim upućivanjem gdje se mogu naći sve ostale odluke vezane za druge države Evrope), odluke Komiteta protiv torture i opšte komentare i preporuke komiteta Ujedinjenih nacija.

Klikom na plus ispred naziva svake odluke, otvoriće vam se padajući meni. U tom meniju možete pristupiti toj odluci. Klikom na naziv svake odluke u padajućem meniju, koji je u plavoj boji, otvara vam se nova stranica na kojoj možete pročitati odluku. Međunarodne odluke na ovoj stranici se mogu pročitati na jeziku/jezicima koji se govore na području Bosne i Hercegovine. Korištena su ćirilična i latinična pisma, sa ekavskim i ijekavskim izgovorom. U okviru svakog odluke dati su određeni podaci za nju: puno ime, datum donošenja i organ koji ju je donio. Međunarodne odluke bi trebale da nađu svoju primjenu u praksi državnih i republičkih organa, jer je BiH dužna da ih poštuje i sprovodi.

Umnožavanje i nekomercijalna distribucija svih odluka na ovoj stranici je apsolutno dozvoljena i poželjna. 

Odluke i presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na slučajeve u BiH

(odluke i presude su sortirane prema članovima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda)

Član 1. Obaveza poštovanja ljudskih prava

Visoke strane ugovornice garantuju svim licima pod svojom jurisdikcijom prava i slobode utvrđene u dijelu I ove Konvencije.

Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18. 11. 2008]

Član 2. Pravo na život

Pravo na život svakog čovjeka zaštićeno je zakonom. Niko ne može biti namjerno lišen života, osim kod izvršenja smrtne kazne po presudi suda, kojom je proglašen krivim za zločin za koji je ova kazna predviđena zakonom.

Lišenje života nije u suprotnosti sa ovim članom ako proizilazi iz upotrebe sile koja je apsolutno neophodna:

a) u odbrani svakog pojedinca od nezakonitog nasilja;

b) prilikom zakonitog lišenja slobode ili sprječavanja bjekstva osobe koja je zakonito lišena slobode;

c) u akciji preduzetoj, u skladu sa zakonom, radi gušenja nemira ili pobune.

Žerajić i Gojković protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [13.11.2014]

Samka Zuban i Jasmin Hamidović protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [02.09.2014]

Nail Demirović i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [02.09.2014]

Malka Muratspahić protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [02.09.2014]

Šeremet protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [08.07.2014]

Fazlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [03.06.2014]

Mujkanović i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [03.06.2014]

Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18. 11. 2008]

Rodić Milorad i tri ostala protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [27.05.2008]

Palić  protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.02.2011]

Stjepanović protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [30.01.2015]

Član 3. Zabrana mučenja

Niko neće biti podvrgnut torturi, neljudskom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.

Žerajić i Gojković protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [13.11.2014]

Samka Zuban i Jasmin Hamidović protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [02.09.2014]

Malka Muratspahić protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [02.09.2014]

Nail Demirović i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [02.09.2014]

Šeremet protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [08.07.2014]

Fazlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [03.06.2014]

Mujkanović i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [03.06.2014]

Rodić Milorad i tri ostala protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [27.05.2008]

Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18.11.2008]

Halilović protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [24.11.2009]

Palić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.02.2011]

Al Hanchi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.11.2011]

Al Husin protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [07.02.2012]

Al Hamdani protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [07.02.2012]

S.V. i S.V. protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [10.04.2012]

Stjepanović protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [30.01.2015]

Al Husin protiv Bosne i Hercegovine (2) – Presuda [25. 6. 2019]

Pranjić-M-Lukić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [2. 6. 2020]

Član 5. Pravo na slobodu i sigurnost

Svako ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Niko ne smije biti lišen slobode izuzev u niže navedenim slučajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom:

a) zakonitog lišenja slobode po presudi nadležnog suda;

b) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode zbog nepovinovanja zakonitom nalogu suda ili u cilju osiguranja izvršenja bilo koje obaveze propisane zakonom;

c) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode radi privođenja nadležnoj sudskoj vlasti, kada postoji opravdana sumnja da je ta osoba izvršila krivično djelo ili kada postoje valjani razlozi da se osoba spriječi da izvrši krivično djelo ili da, nakon izvršenja krivičnog djela, pobjegne;

d) lišenja slobode maloljetnika, prema zakonitom nalogu, radi odgajanja pod nadzorom ili zakonitog pritvaranja zbog privođenja nadležnoj vlasti;

e) zakonitog lišenja slobode osoba da bi se spriječilo širenje neke zarazne bolesti, pritvaranja mentalno oboljelih osoba, alkoholičara ili narkomana ili skitnica;

f) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode osobe u cilju sprječavanja ilegalnog ulaska u zemlju ili osobe protiv koje je u toku postupak deportacije ili ekstradicije.

Svako ko je uhapšen bit će odmah obaviješten, na jeziku koji razumije, o razlozima hapšenja i o svim optužbama protiv njega.

Svako ko je uhapšen ili lišen slobode prema odredbama stava 1(c) ovog člana mora odmah biti izveden pred sudiju ili drugo službeno lice zakonom ovlašteno da vrši sudsku vlast i mora imati pravo na suđenje u razumnom roku ili na puštanje na slobodu do suđenja. Pušta-nje na slobodu može se uvjetovati garancijama o pojavljivanju na suđenju.

Svako kome je uskraćena sloboda hapšenjem ili lišavanjem slobode ima pravo uložiti žalbu sudu kako bi sud, u kratkom roku, razmotrio zakonitost lišavanja slobode i ukoliko ono nije bilo zakonito naložio oslobađanje.

Svako ko je bio žrtva hapšenja ili lišavanja slobode protivno odredbama ovog člana ima pravo na obeštećenje.

Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.11.2015]

Fazlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [03.06.2014]

Mujkanović i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [03.06.2014]

Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [08.07.2008]

Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18. 11. 2008]

Halilović protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [24.11.2009]

Palić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.02.2011]

Al Hanchi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.11.2011]

Al Husin protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [07.02.2012]

Al Hamdani protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [07.02.2012]

Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [07.06.2011]

Marjanović Andrija protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [08.07.2014]

Član 6. Pravo na pravično suđenje

Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti s cijelog ili s dijela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbijednosti u demokratskom društvu, kada to zahtijevaju interesi maloljetnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u meri koja je, po mišljenju suda, nužno potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla da naškodi interesima pravde.

Svako ko je optužen za krivično dijelo smatraće se nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona.

Svako ko je optužen za krivično dijelo ima slijedeća minimalna prava:

a) da u najkraćem mogućem roku, podrobno i na jeziku koji razumije, bude obaviješten o prirodi i razlozima za optužbu protiv njega;

b) da ima dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje odbrane;

c) da se brani lično ili putem branioca koga sam izabere ili, ako nema dovoljno sredstava da plati za pravnu pomoć, da ovu pomoć dobije besplatno kada interesi pravde to zahtijevaju;

d) da ispituje svjedoke protiv sebe ili da postigne da se oni ispitaju i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima koji važe za one koji svjedoče protiv njega;

e) da dobije besplatnu pomoć prevodioca ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

Đurić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – presuda [20.01.2015]

Mišković protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [08.07.2014]

Milinković protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [17.06.2014]

Lukić Spasoje protiv Bosne i Hercegovine – Djelimična odluka o prihvatljivosti [09.01.2007]

Mirazović Dragan protiv Bosne i Hercegovine – Konačna odluka o prihvatljivosti [16.05.2006]

Višnjevac Milenko protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o prihvatljivosti [24.10.2006]

Jeličić Ruža protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [10.10.2006]

Berić Dušan i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [16.10.2007]

Karanović Duško protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [20.11.2007]

Pejaković Čedomir i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [18.12.2007]

Kalinić Dragan i Bilbija Milorad protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [13.05.2008]

Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18. 11. 2008]

Kudić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [09. 12. 2008]

Lukić Spasoje protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18. 11. 2008]

Pralica protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [06.01.2009]

Milisavljević protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.03.2009]

Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [10.11.2009]

Đokić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [27.05.2010]

Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [08.3.2011]

Runić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.11.2011]

Ismet Halilović protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [17.01. 2012]

Prevljak i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [10.04.2012]

Bobić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.05.2012]

Đukić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [19.06.2012]

Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [19.06.2012]

Ignjatić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.01.2013]

Janjić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.01.2013]

Momić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.01.2013]

Tomić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.01.2013]

Ćosić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [22.01.2013]

Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [19.11.2013]

Lončar protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [25.2.2014]

Bokan i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [22.07.2014]

Član 7. Kažnjavanje samo na osnovu zakona

Niko se ne može smatrati krivim za krivično djelo nastalo činjenjem ili nečinjenjem koje nije predstavljalo krivično djelo u vrijeme izvršenja, prema nacio-nalnom ili međunarodnom pravu. Isto tako, izrečena kazna neće biti teža od one koja se primjenjivala u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

Ovaj član ne utječe na suđenje ili kažnjavanje bilo koje osobe koja je kriva za činjenje ili nečinjenje, ako je to djelo u vrijeme izvršenja predstavljalo krivično djelo prema općim pravnim načelima priznatim kod civiliziranih naroda.

Boban Šimšić protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [10.04.2012]

Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [18.07.2013]

Član 8. Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.

Javne vlasti neće se miješati u vršenje ovog prava sem ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbijednosti, javne bezbijednosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi spriječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.

Janković Dušan protiv Bosne i Hercegovine – Konačna odluka o prihvatljivosti [16.06.2006]

Šobota-Gajić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [06.11.2007]

Đokić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [27.05.2010]

Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.05.2012]

Član 9. Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti

Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere: ovo pravo uključuje slobodu da promjeni vjeru ili uvjerenje i slobodu, sam ili zajedno sa drugima i javno ili privatno, da manifestira svoju vjeru ili uvjerenje, obredom, propovijedanjem i vršenjem vjerskih dužnosti i rituala.

Sloboda manifestiranja svoje vjere ili svojih uvjerenja će podlijegati samo onim ogra-ničenjima predviđenim zakonom i koja su neophodna u demokratskom društvu u interesu javne sigurnosti, zaštite javnog poretka, zdravlja ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih.

Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18. 11. 2008]

Član 10. Sloboda izražavanja

Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu mišljenja i slobodu primanja i prenošenja informacija i ideja, bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj član ne sprječava države da zahtijevaju dozvole za rad od radio, televizijskih i filmskih kompanija.

Ostvarivanje ovih sloboda, budući da uključuje obaveze i odgovornosti, može podlijegati takvim formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili sankcijama predviđenim zakonom i koje neophodne u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javne sigurnosti, sprječavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja i morala, ugleda ili prava drugih, sprječavanja širenja povjerljivih informacija ili u interesu očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.

Medžlis Islamske Zajednice Brčko i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [13.10.2015]

Član 11. Sloboda okupljanja i udruživanja

Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, uključujući pravo osnivati sindikate ili im pristupati radi zaštite svojih interesa.

Ne mogu se postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju tih prava, osim onih koja su propisana zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili javnog reda i mira, radi spriječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. Ovaj članak ne zabranjuje da se nameću zakonska ograničenja u ostvarivanju tih prava pripadnicima oružanih snaga, policije ili državne uprave.

Berić Dušan i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [16.10.2007]

Kalinić Dragan i Bilbija Milorad protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [13.05.2008]

Član 13. Pravo na djelotvoran pravni lijek

Svako čija su prava i slobode koje su priznate u ovoj Konvenciji povrijeđene ima pravo na djelotvorna pravna sredstva pred domaćim državnim tijelom čak i u slučaju kad su povredu počinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu.

Berić Dušan i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [16.10.2007]

Rodić Milorad i tri ostala protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [27.05.2008]

Kalinić Dragan i Bilbija Milorad protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [13.05.2008]

Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [08.3.2011]

Ismet Halilović protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [17.01. 2012]

Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine i ostalih – Presuda [06.11.2012]

Ališić Emina protiv Bosne i Hercegovine i drugih – Presuda [16.7.2014]

Član 14. Zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [22.12.2009]

Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [08.3.2011]

Bobić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.05.2012]

Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.05.2012]

Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine i ostalih – Presuda [06.11.2012]

Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine i ostalih – Presuda [16.07.2014]

Kudumija i dva ostala protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [04.6.2013]

Zornić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.07.2014]

Šlaku protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [26.05.2016]

Član 1. Protokola broj I Zaštita imovine

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to samo uz uvjete predviđene zakonom i općim načelima međunarodnoga prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

Đurić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – presuda [20.01.2015]

Ćaldović i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [04.11.2014]

Mišković protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [08.07.2014]

Milinković protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [17.06.2014]

Mandić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka [27.5.2014]

Mirazović Dragan protiv Bosne i Hercegovine – Konačna odluka o prihvatljivosti [16.05.2006]

Suljagić Mustafa protiv Bosne i Hercegovine – Konačna odluka o prihvatljivosti [20.06.2006]

Suljagić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.11.2009]

Škobić protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [16.03.2010]

Janković Dušan protiv Bosne i Hercegovine – Konačna odluka o prihvatljivosti [16.06.2006]

Višnjevac Milenko protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o prihvatljivosti [24.10.2006]

Jeličić Ruža protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [10.10.2006]

Pejaković Čedomir i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [18.12.2007]

Kudić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [09. 12. 2008]

Pralica protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [06.01.2009]

Milisavljević protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.03.2009]

Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [10.11.2009]

Đokić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [27.05.2010]

Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [08.3.2011]

Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopustivosti [17.10.2011]

Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine i ostalih – Presuda [06.11.2012]

Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine i ostalih – Presuda [16.07.2014]

Runić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.11.2011]

Ismet Halilović protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [17.01. 2012]

Prevljak i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [10.04.2012]

Bobić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.05.2012]

Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [03.05.2012]

Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [19.06.2012]

Đukić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [19.06.2012]

Ignjatić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.01.2013]

Janjić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.01.2013]

Momić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.01.2013]

Tomić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.01.2013]

Ćosić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [22.01.2013]

Kudumija i dva ostala protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [04.6.2013]

Bokan i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [22.07.2014]

Član 3. Protokola I Pravo na slobodne izbore

Visoke strane ugovornice se obavezuju da u primjerenim vremenskim razmacima održava-ju slobodne izbore s tajnim glasanjem, pod uvjetima koji osiguravaju slobodno izražavanje mišljenja naroda pri izboru zakonodavnih tijela.

Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [22.12.2009]

Zornić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.07.2014]

Šlaku protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [26.05.2016]

Član 1. Protokola VI Ukidanje smrtne kazne

Smrtna kazna se ukida. Niko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili pogubljen.

Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18. 11. 2008]

Član 4. Protokola VII Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput po istom predmetu

Nikome se ne može suditi niti se može ponovo kazniti u krivičnom postupku u nadležnosti iste države za djelo zbog koga je već bio pravosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom te države.

Odredbe prethodnog stava ne sprječavaju obnovu postupka u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom date države, ako postoje dokazi o novim ili novootkrivenim činjenicama, ili ako je u ranijem postupku došlo do bitne povrede koja je mogla da utiče na njegov ishod.

Ovaj se član ne može staviti van snage na osnovu člana 15. Konvencije.

Muslija protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [14.01.2014]

Član 1. Protokola XII Opšta zabrana diskriminacije

Uživanje svih prava određenih zakonom osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili drugi status.

Nitko ne smije biti diskriminiran od strane javnih tijela na bilo kojoj osnovi kako je navedeno u stavku 1.

Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [22.12.2009]

Kudumija i dva ostala protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [04.6.2013]

Zornić protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [15.7.2014]

Pilav protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [09.06.2016]

Šlaku protiv Bosne i Hercegovine – Presuda [26.05.2016]

Član 1. Protokola XIII Ukidanje smrtne kazne

Smrtna kazna se ukida. Niko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili pogubljen.

Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Odluka o dopuštenosti [18. 11. 2008]

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na slučajeve iz Srbije možete vidjeti ovdje.

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na slučajeve iz Hrvatske možete vidjeti ovdje.

Sve presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava možete vidjeti ovdje.

 Odluke Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija

Halimi Nedzibi protiv Austrije – Predstavka broj 8/1991, U.N. Doc. A/49/44 at 40 [1993]

Mutombo protiv Švajcarske – Predstavka broj 13/1993, U.N. Doc. A/49/44 i 45 [1994]

G. K. protiv Švajcarske – Predstavka broj 219/2002, U.N. Doc. CAT/C/30/D/219/2002 [2003]

Guridi protiv Španije – Predstavka broj 212/2002, U.N. Doc. CAT/C/34/D/212/2002 [2005]

Besim Osmani protiv Srbije  – Predstavka broj 261/2005, U.N. Doc. CAT/C/42/D/261/2005 [2009]

Opšti komentari komiteta Ujedinjenih nacija

Opšti komentari Komiteta za ljudska prava

Opšti komentari Komiteta protiv torture

Opšti komentari Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Opšti komentari Komiteta za prava djeteta

Opšte preporuke Komiteta za ukidanje svih oblika diskriminacije žena

Opšte preporuke Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije

Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke,Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke, Međunarodne odluke,