Nova publikacija – Ljudska prava u vremenu COVID-19

Banjalučki centar za ljudska prava izdao je novu publikaciju u kojoj je razmatran odgovor organa u Bosni i Hercegovini na pandemiju koju je prouzrokovao koronavirus.

Sama ograničenja ljudskih prava u BiH se mogu posmatrati dvojako. Prvo su ograničenja za koja se čini da su bila nužna zbog pandemije, a drugo su ograničenja koja nisu bila nužna, koja su bila nezakonita i neproporcionalna i pri kojima nisu poštovani standardi ljudskih prava.

Nažalost, mjere koje su organi vlasti u BiH uveli često nisu zadovoljile standarde ljudskih prava, pri čemu je prije svega u pitanju bila proporcionalnost. 

Ovaj izvještaj je rezultat saradnje Banjalučkog centra za ljudska prava iz Banje Luke i Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini i velikim dijelom se zasniva na monitoringu Misije u okviru poštovanja ljudskih prava u BiH tokom pandemije. 

Mogućnost da se oslonimo na saradnju sa Misijom, građane/građanke i organe vlasti na svim nivoima, dozvolila nam je da u određenoj  mjeri istražimo aspekte odgovora države na pandemiju, kao i da utvrdimo i suočimo se sa pitanjima koja su u suprotnom mogla ostati neobjavljena.

Osim toga, u našoj analizi smo uzeli u obzir odluke, akte i druge dokumente koje su donijele relevantne institucije u BiH, kao i izvještaje, izjave za medije i druge informativne materijale, koje su objavile relevantne organizacije civilnog društva, o pitanjima poštovanja ljudskih prava u vrijeme pandemije COVID-19. Na kraju, pratili smo medije i uključili odgovarajuće informacije u ovu analizu.

Svakako da je bilo nemoguće obraditi u potpunosti sva pitanja o poštovanju ljudskih prava, ali se nadamo da smo obradili najznačajnije stavke koje se odnose na vezu pandemije sa ograničavanjem ljudskih prava u BiH. Publikacija uključuje događaje zaključno sa avgustom 2020. godine.

Publikaciju na našem jeziku možete preuzeti ovdje: Ljudska prava u periodu COVID-19 

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje: Human Rights in Times of COVID-19