O nama

O nama - Banjalucki centar za ljudska prava

Banjalučki centar za ljudska prava je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana radi unapređenja i boljeg razumijevanja ljudskih prava i borbe za ljudska prava.

Centar je počeo sa radom u cilju razvoja zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine, a pogotovo na području Banje Luke i Republike Srpske.

Banjalučki centar za ljudska prava radi na podsticanju poštovanja ljudskih prava i na informisanju/edukaciji građana i javnosti o ljudskim pravima.

Želja svih članova Centra je da kroz informisanje i razvijanje svijesti građana o sadržini i zaštiti ljudskih prava, pogotovo onih koja su zaštićena Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Evropskom socijalnom poveljom i ostalim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, povećaju znanje građana o pravima koja su im samim rođenjem data.

Takođe, kroz unapređenje razumijevanja državnih institucija i nedržavnih organa i organizacija za zaštitu ljudskih prava, kao i podsticanjem međusobne saradnje ljudi i zajednica i svestrane i slobodne komunikacije među njima povodom ljudskih prava, a pogotovo onih koja proističu iz međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Banjalučki centar za ljudska prava želi da poboljša odnos koji postoji prema ljudskim pravima u ovom dijelu Evrope. Centar zato organizuje razne vidove legalnih i legitimnih akcija koje su fokusirane na to da što veći broj „običnih” građana, kao i naučne i stručne javnosti dobije što bolji uvid u problematiku ljudskih prava.

Svi članovi našeg Centra su nestranačke ličnosti i apsolutno su usmjereni na oživotvorenje principa koji je davno zapisan u Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) koja je donesena 26. avgusta 1789. godine od strane francuske Nacionalne Ustavotvorne skupštine, a koji glasi: „Ljudi se rađaju i žive slobodno i jednaki u pravima, a koji je kasnije potvrđen u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, koja je donesena od strane Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine, sa riječima: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedna sa drugima postupaju u duhu bratstva.”

Banjalučki centar za ljudska prava – info:

O našoj viziji možete čitati više ovdje.

Ukoliko vas zanimaju naši ciljevi, njih možete vidjeti ovdje.

O našoj djelatnosti saznajte više ovdje.

Tim Banjalučkog centra za ljudska prava upoznajte ovdje.

Dokumente vezane za naš Centar možete pregledati ovdje.