O nama

Banjalučki centar za ljudska prava (BCE) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana radi unapređenja i boljeg razumijevanja ljudskih prava i borbe za ljudska prava.

Banjalučki centar za ljudska prava je počeo sa radom u cilju razvoja zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine, a pogotovo na području Banjaluke i Republike Srpske.

Banjalučki centar za ljudska prava radi na podsticanju poštovanja ljudskih prava i na informisanju/edukaciji građana i javnosti o ljudskim pravima.

Želja svih članova BCE-a je da kroz informisanje i razvijanje svijesti građana o sadržini i zaštiti ljudskih prava, pogotovo onih koja su zaštićena Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (koja je donesena 4. novembra 1950. godine u Rimu, od strane Savjeta Evrope, a koja je sastavni dio prava Bosne i Hercegovine), povećaju znanje građana o pravima koja su im samim rođenjem data.

Kroz unapređenje razumijevanja državnih institucija i nedržavnih organa i organizacija za zaštitu ljudskih prava, kao i podsticanjem međusobne saradnje ljudi i zajednica i svestrane i slobodne komunikacije među njima povodom ljudskih prava, a pogotovo onih koja proističu iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Banjalučki centar za ljudska prava želi da poboljša odnos koji postoji prema ljudskim pravima u ovom dijelu Evrope. Banjalučki centar za ljudska prava zato organizuje razne vidove legalnih i legitimnih akcija koje su fokusirane na to da što veći broj “običnih” građana, kao i naučne i stručne javnosti dobije što bolji uvid u problematiku ljudskih prava.

Svi članovi našeg centra su nestranačke ličnosti i apsolutno su usmjereni na oživotvorenje principa koji je davno zapisan u Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) koja je donesena 26.08.1789. godine od strane francuske Nacionalne Ustavotvorne skupštine, a koji glasi: “Ljudi se rađaju i žive slobodno i jednaki u pravima”, a koji je kasnije potvrđen u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, koja je donesena od strane Ujedinjenih nacija 10.12.1948. godine, sa riječima: “Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna sa drugima postupati u duhu bratstva.”

Banjalučki centar za ljudska prava – info:

O našoj viziji možete čitati više ovdje.

Ukoliko vas zanimaju naši ciljevi, njih možete vidjeti ovdje.

O našoj djelatnosti saznajte više ovdje.

BCE tim upoznajte ovdje.

Dokumente vezane za naš centar možete pregledati ovdje.