Priručnik za pravnu zaštitu životne sredine u BiH

Prirucnik za pravnu zastitu zivotne sredine u BiH

Banjalučki centar za ljudska prava uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju – Misija u Bosni i Hercegovini (OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina) izdao je novu publikaciju: Priručnik za pravnu zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini. Ovaj Priručnik se izdaje na dva pisma (ćiriličkom i latiničkom). Verzije na oba pisma su u pogledu sadržaja identične. Razlikuje se samo paginacija, zbog različite veličine slova u okviru teksta na ćirilici i na latinici. Autor Priručnika je Dejan Lučka.

Preuzimanje Priručnika

Ovaj Priručnik se u svojoj ćiriličkoj verziji može besplatno preuzeti ovdje, dok se u svojoj latiničkoj verziji može besplatno preuzeti ovdje.

Priručnik za pravnu zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini trebalo bi da posluži kao vodič svima koji se interesuju na koji način mogu da pravno zaštite životnu sredinu u Bosni i Hercegovini, bili oni aktivisti u organizacijama za ljudska prava, borci za ekološke ciljeve, članovi organizacija koje se bave različitim djelatnostima koje se dotiču životne sredine, pripadnici inicijative građana u lokalnim zajednicima, grupe koje su usmjerene na očuvanje okoliša ili pak samo zainteresovani građani.

U okviru pisanja i izrade cijele publikacije je uložen trud da ona bude što jasnija i preciznija, kao i da pored pravne regulative, ujedno i obiluje praktičnim primjerima. Sve ovo je urađeno u nadi da će i osobe koje nemaju pravničko obrazovanje moći u njoj naći sve one osnovne elemente i smjernice koje im trebaju za borbu za zaštitu životne sredine.

Sadržaj i dijelovi Priručnika

U prvom dijelu Priručnika pod nazivom „Pravo i standardi”, dat je pregled međunarodnopravne i domaće regulative u vezi sa zaštitom životne sredine i ljudskim pravima. U njemu je obrađen odnos životne sredine i ljudskih prava i analizirani su međunarodni instrumenti i dokumenti organizacija za zaštitu ljudskih prava, donijeti od strane Organizacije Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope, Evropske unije i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Takođe, obrađeni su i slučajevi Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa ostvarivanjem prava na zdravu životnu sredinu.

Pored toga, analizirani su i domaći ustavni, zakonski i podzakonski tekstovi na svim nivoima u BiH (državni na nivou BiH, entitetski na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, nivo Distrikta Brčko, nivo kantonâ u Federaciji BiH i nivo lokalne samouprave). Na kraju ovog poglavlja, komparativno su analizirana načela zaštite životne sredine na različitim nivoima u BiH.

Drugi dio pod nazivom „Upravno pravo i zaštita životne sredine” govori o upravnopravnim načinima borbe za životnu sredinu uz primjere iz prakse ekoloških organizacija u BiH. U njemu su obrađene osnovne informacije, mogućnosti pokretanja postupaka, stranačka legitimacija i sl., u okviru upravnog postupka i upravnog spora na svim nivoima u BiH.

Posebno je analizirana zaštita ekoloških prava kroz posebne postupke zaštite prava na pristup ekološkim informacijama i zaštite prava na učešće u postupcima od značaja za zaštitu životne sredine, zaštita sloboda i prava zajemčena ustavom u upravnom smislu i prijave inspekcijama. Analiza svega je urađena na svim nivoima u BiH. Na kraju ovog poglavlja dati su i primjeri iz prakse vezani za upravnopravnu zaštitu životne sredine.

U trećem dijelu koji se zove „Građansko pravo i zaštita životne sredine” objašnjeni su građanskopravni mehanizmi za ekološku zaštitu, uz određene primjere iz sudske prakse. U njemu su obrađene osnovne informacije, mogućnosti pokretanja postupaka, stranačka legitimacija i sl., u okviru građanskih postupaka na svim nivoima u BiH u vezi sa specifičnim instrumentima zaštite životne sredine u građanskoj sferi i to: „ekološkom tužbom”, tužbom za zaštitu kolektivnih interesa i prava, negatornom tužbom vezanom za zaštitu od štetnih imisija i građanskom odgovornosti za ekološku štetu.

Na kraju ovog poglavlja dati su i primjeri iz prakse vezani za građanskopravnu zaštitu životne sredine.

„Кazneno pravo i zaštita životne sredine” naziv je narednog dijela priručnika u kome je riječ upravo o krivičnopravnoj i prekršajnopravnoj zaštiti okoliša, uz davanje statističkih podataka o procesuiranju krivičnih i prekršajnih djela u vezi sa zaštitom životne sredine u BiH. U njemu su obrađene osnovne informacije, mogućnosti pokretanja postupaka i sl., u okviru krivičnih i prekršajnih postupaka na svim nivoima u BiH u vezi sa zaštitom životne sredine.

Na kraju ovog poglavlja dat je pregled kažnjavanja od strane sudova u prekršajnim i krivičnim postupcima u cijeloj BiH u posljednjih pet godina, u vezi sa krivičnim djelima i prekršajima koji su vezani za životnu sredinu, a koji su analizirani na osnovu zahtjeva za pristup informacijama na koje je odgovoreno, kao i primjer iz sudske prakse.

U petom dijelu koji nosi naziv „Ustavno pravo i zaštita životne sredine” dati su i objašnjeni ustavnopravni mehanizmi zaštite okoliša u BiH. U njemu su obrađene osnovne informacije, mogućnosti zaštite, stranačka legitimacija i sl. u okviru postupaka pred tri ustavna suda u BiH u vezi sa zaštitom životne sredine. Na kraju ovog poglavlja obrađen je primjer iz prakse koji se odnosi na ustavnopravnu zaštitu životne sredine. 

Кada je riječ o završnom dijelu ovog priručnika pod nazivom „Posebna institucionalna zaštita kod određenih organa i mješoviti oblici ekološke borbe”, u njemu je riječ o zaštiti koju pruža Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, radu i mogućnostima zaštite od strane parlamentarnih radnih tijela i zaštiti kroz direktan aktivizam i građanske načine ostvarenja ekoloških ciljeva sa konkretnim primjerima iz prakse iz sve tri ove oblasti.

Dalje umnovažavanje i dijeljenje

Dozvoljeno i preporučeno je (isključivo nekomercijalno) snimanje, emitovanje, umnožavanje ili bilo koji drugi oblik reprodukcije uključujući fotokopiranje, fotografiju, magnetni zapis ili bilo koji drugi vid zapisa cijele publikacije ili njenih dijelova, sve dok se sadržaj u publikaciji ne mijenja i dok se poštuje i naznačava autorstvo, kao i izdavač djela.

Ovaj Priručnik i sadržaj u njemu isključivo označava stav, mišljenje i zaključke autora i njegovo tumačenje pitanja koja se obrađuju, i ne mora nužno da označava i stavove, mišljenja i zaključke Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju – Misija u Bosni i Hercegovini (Misija OEBS-a u BiH). Misija OEBS-a u BiH ne garantuje za tačnost podataka koji su izneseni u publikaciji. Misija OEBS-a u BiH je podržala izdavanje ovog materijala, a svako gledište, izjava ili mišljenje, izraženo u ovoj publikaciji, a za koje nije izričito naznačeno da potiče iz Misije OEBS-a u BiH, ne odražava nužno zvaničnu politiku Misije OEBS-a u BiH.