Приступ Службеном гласнику треба да буде слободан и бесплатан за све грађане!

Зашто је значајан Службени гласник?

Уставом Републике Српске је прописано да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу. Прије ступања на снагу, закони, други прописи и општи акти државних органа објављују се у одговарајућем службеном гласилу.

Законом о објављивању закона и других прописа Републике Српске одређено је да је службено гласило Републике Српске „Службени гласник Републике Српске”. Овај гласник, односно службено гласило Српске издаје Јавна установа Службени гласник Републике Српске, основана од стране Влада Републике Српске са сједиштем у Бањој Луци.

Одлуком о оснивању Службеног гласника одређено је да се он оснива ради објављивања закона, других прописа и општих аката које у оквиру своје надлежности доносе органи и организације Републике Српске.

Дакле, званични, релевантни и тачни подаци и прописи могу да се нађу у „Службеном гласнику Републике Српске”, у коме се према Уставу, Закону и Одлуци објављују закони, други прописи и општи акти државних органа.

Шта се објављује у Службеном гласнику?

У „Службеном гласнику Републике Српске” се објављују прописи и други акти које у оквиру своје надлежности доносе:  

  • предсједник Републике Српске,
  • Народна скупштина Републике Српске,
  • Вијеће народа Републике Српске,
  • Влада Републике Српске и
  • Уставни суд Републике Српске.

Такође, у „Службеном гласнику Републике Српске” објављују се и прописи и други акти које доносе министарства, републичке управе и републичке управне организације, Уставни суд Босне и Херцеговине и други органи и институције Босне и Херцеговине и Републике Српске, ако је законом прописано објављивање њихових прописа.

Који проблем постоји?

Приступ „Службеном гласнику Републике Српске” није бесплатан за грађане и он мора да се плати. Тако је нпр. цијена годишње претплате на електронско издање „Службеног гласника” 292,50 КМ са ПДВ-ом, а цијена годишње претплатничке лиценце на Електронски регистар прописа Републике Српске 409,50 КМ са ПДВ-ом, док остале цијене могу да се погледају овдје.

Дјелатност Службеног гласника Републике Српске је законски одређена као дјелатност од општег интереса. Општи интерес се остварује обезбјеђивањем да се са законима, другим прописима и општим актима упознају сва физичка и правна лица, односно сви грађани Републике Српске.

Међутим, општи интерес се не остварује на потпун начин, како је садржај доступан само лицима која имају закључен уговор са Јавном уставном Службени гласник Републике Српске и који плаћају одређен новчани износ како би имали приступ „Службеном гласнику”.

Да би грађани могли да се придржавају прописа који се на њих односе, потребно је да и буду упознати са њиховом садржином. Нажалост, тренутно се грађани Републике Српске који немају новца да плате приступ Гласнику, не могу упознати са садржином прописа објављених у „Службеном гласнику Републике Српске”, како је она доступна само лицима која су претплаћена на издања Службеног гласника.

Шта би требало да се уради?

У складу са поштовањем прописа, општег интереса, пуног поштовања људских права и могућности грађана да се на вријеме упознају са прописима, као и да знају који прописи постоје, поштујући принцип ignorantia iuris nocet (непознавање права штети) у вези са уставним принципом да је свако дужан да се придржава Устава и закона и начелом према којем је држава дужна да омогући сваком упознавање са правима које посједује и правом које се примјењује, потребно је да се

  • сва издања „Службеног гласника Републике Српске” која издаје Јавна установа Службени гласник Републике Српске, у којима се објављују прописи и други акти које сам горе навео, учине слободно и бесплатно доступним свим грађанима Републике Српске, путем интернета, без регистрације и уношења било каквих личних података грађана, у свом електронском издању, да би грађани могли и да поступају по њима.

Слободан приступ би требало да се омогући како за све бројеве „Службеног гласника ” који су већ објављени, тако и за оне који би требало да се објаве у будућности.

Тренутно одређени органи и институције власти објављују прописе из своје надлежности на својим интернет страницама. Међутим, то није случај са свим прописима,  и често је веома тешко снаћи се у огромном броју аката који се доносе и који су расути на великом броју различитих мјеста, а често настају и забуне око тога који је пропис у примјени и важећи. Због тога грађани не могу да се упознају у потпуности са релевантним позитивним прописима.

Осим тога, званично важећи прописи и други акти су они који су објављени у службеном гласилу Републике Српске, и они би стога требало у свом пуном обиму да буду бесплатно доступни јавности, како не би долазило до евентуалних дискрепанција у примјени права, због могућности објаве другачијих верзија на страницама органа и институција, од оних које се објављују у „Службеном гласнику”.

Како огроман број грађана нема новца да плати претплату на електронско издање „Службеног гласника Републике Српске” потребно је да се архива „Службеног гласника” и сва будућа издања „Службеног гласника” у дијелу у коме се објављују прописи и други правни акти, учини бесплатно и слободно доступним свим грађанима у својој електронској верзији. Омогућавањем бесплатног приступа прописа путем електронског сервиса, грађани би се могли упознати са прописима, и у складу са тим поступати у свом свакодневном раду и животу према њима.

Овакво поступање и омогућавање слободног приступа „Службеном гласнику” од стране грађана је у складу са Препоруком Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине П-176/20, која је донијета 16. 9. 2020. године. У овој препоруци омбудсмани су нагласили да сматрају да би било цјелисходно да се изнађу техничке могућности како би електронска издања службених гласника била доступна на web страницама.

Већ су покретане иницијативе за слободан приступ приступ „Службеном гласнику” од стране Центра за животну средину Бања Лука, Бањалучког центра за људска права, адвоката Дариа Сандића, као и других лица и организација. Међутим, до данас није омогућен слободан приступ „Службеном гласнику” за све грађане.


Извори; За више информација погледати:

Устав Републике Српске, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 21/1992, 28/1994, 8/1996, 13/1996, 15/1996, 16/1996, 21/1996, 21/2002, 31/2002, 31/2003, 98/2003 и 115/2005]

Закон о објављивању закона и других прописа Републике Српске, [Службени гласник Републике Српске, бројеви 67/2005, 110/2008 и 60/2023]

Препорука Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, [број П-176/20]

Цијене штампаних и електронских издања „Службеног гласника Републике Српске” за сва штампана и електронска издања за 2024. годину

Одлука о оснивању Јавне установе Службени гласник Републике Српске, [Службени гласник Републике Српске, број 97/2005]


Текст је настао захваљујући подршци од стране European Endowment for Democracy.

Насловна фотографија: Lawyers Looking at Divorce Paper, [Ауторка: Karolina Grabowska, фотографија преузета са: Pexels]