Uskoro publikacija Banjalučkog centra za ljudska prava


Publikacija Banjalučkog centra za ljudska pravaBanjalučki centar za ljudska prava uskoro izdaje knjižicu pod nazivom “Kako zaštiti svoja ljudska prava?” u kojoj će se pokušati objasniti svakom građaninu, a pogotovo građanima bez znanja iz oblasti prava, kako mogu zaštiti svoja ljudska prava, ukoliko su ona prekršena. Odgovori koje pruža ova knjižica su: “Šta su ljudska prava?”, “Šta je Sud u Strazburu?”, “Šta je Evropska konvencija o ljudskim pravima?” i “Kako doći do Suda u Strazburu?”.

Za ljudska prava dostupna svima

Banjalučki centar za ljudska prava se odlučio za izradu i izdavanje ove publikacije zbog razloga nedovoljne informisanosti nepravničkog dijela javnosti o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti. Naime, u svakodnevici su izjave „to je moje ljudsko pravo“, „idem do Strazbura“, „tražiću pravdu do Evropskog suda“ ili „žaliću se do Strazbura“ postale sveopšte korišćene. Upotreba ovih riječi povodom mnogih postupaka pred domaćim sudovima ukazuje da građani nemaju dovoljno informacija u pogledu toga za koja prava mogu tražiti zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava koji se nalazi u Strazburu i na koji način to mogu uraditi.

Bolje informisanje za ljudska prava dostupna svima

Iako su ljudska prava sadržana u međunarodnim dokumentima i ustavima kantona, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine kao i u Ustavu Bosne i Hercegovine, građani svoja osnovna prava često ne shvataju na pravi način, ne znaju šta im ona donose i kako se postupa ukoliko dođe do njihovog kršenja. Za pravilno razumijevanje potrebna je bolja informisanost, a za bolju informisanost ovakva vrsta publikacije je neophodna.

Stoga je bitno da se što veći broj stanovnika Bosne i Hercegovine upozna sa tim da za kršenje ljudskih prava postoji zaštita pred međunarodnim sudom, ali pod određenim uslovima. Potrebno je predočiti građanima šta je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i objasniti im šta je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i kako funkcioniše postupak pred njim. Želja nam je da se što više pojedinaca upozna sa konkretnim pravima na čiju zaštitu se može pozvati i pretpostavkama koje trebaju ispuniti kako bi poslali predstavku ovom sudu.