Vizija

Naša vizija

Vizija Banjaluckog centra za ljudska prava

Vizija Banjalučog centra za ljudska prava, odnosno naša vizija je da budemo generator promjena na području našeg djelovanja dajući doprinos razvoju modernog demokratskog društva u okviru pravne države, koje počiva na principima vladavine prava, jednakosti, tolerancije i međusobnog uvažavanja, uz sprovođenje osnovnih principa pravde, u kome se poštuju prava svakog lica da bude drugačije, slobodno i samostalno i u kome je svakome osigurana zaštita njegovih ljudskih prava.

Svaki član ovog društva je aktivni građanin koji se bori za svoja prava i podučava druge o svom znanju, da bi i oni mogli zaštititi svoja prava, onda kada im ona budu prekršena, ili da bi mogli preduprijediti kršenje svojih osnovnih prava.

Ostvarenje vizije

Naša vizija se ostvaruje kroz naše ciljeve i djelovanje, a da bi se vizija što bolje oživotvorila trudimo se da upoznamo građane, institucije i organizacije sa pravima, obavezama i dužnostima koje proističu iz: 

Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, 

Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, 

Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,

Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,  

Evropske socijalne povelje, 

Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, 

Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena,

Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, 

Konvencije o pravima djeteta, 

Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida,  

Deklaracije o pravu i odgovornosti pojedinaca, grupa i društvenih organa da unapređuju i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode, 

Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka,

Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima,

i drugih međunarodnih i domaćih dokumenata koji građanima pružaju prava i/ili mogućnost zaštite u slučaju kršenja njihovih ljudskih prava i osnovnih sloboda.